• Đảng ủy xã Phương Trà
    Thực hiện công tác xây dựng Đảng có hiệu quả
  • 11/01/2013
  • Năm 2012, Đảng ủy xã Phương Trà (huyện Cao Lãnh) lãnh đạo tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân đồng chí đảng ủy xã theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
  • Vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân
  • 11/01/2013
  • Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy cơ sở Trại giam Cao Lãnh (Tổng Cục VIII, Bộ Công an) không chỉ triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị nghiêm túc thực hiện mà còn vận dụng tư tưởng của Bác vào công tác giáo dục, cải tạo, giúp cho hàng trăm phạm nhân hoàn lương, trở về hòa nhập với cộng đồng.
Xem tin đã đăng theo ngày: