Đánh giá, xếp hạng DTI thúc đẩy chuyển đổi số

Cập nhật ngày: 24/10/2023 11:08:39

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231024110947DT2-7.mp3

 

ĐTO - Năm 2022 là năm đầu tiên tỉnh thực hiện Đề án chuyển đổi số (CĐS). Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện CĐS cũng như đánh giá hiện trạng CĐS hàng năm tại các cơ quan nhà nước để có cơ sở định hướng, đưa ra các giải pháp nâng cao mức độ CĐS, UBND tỉnh thực hiện đánh giá, xếp hạng CĐS của các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.


Tổ công nghệ số cộng đồng UBND xã, thị trấn của huyện Lấp Vò 
phối hợp với VNPT ra quân hỗ trợ người dân cài đặt VNeID và chữ ký số

Ngày 20/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1397/QĐ-UBND-HC quyết định “Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng CĐS các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh” (gọi tắt là DTI). Ngày 24/2/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 29/KH-STTTT gửi đến các Sở, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố để tổ chức tập huấn, triển khai thu thập số liệu tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện CĐS cho các cơ quan, đơn vị.

DTI cấp tỉnh có các chỉ số dùng để đánh giá các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh với tổng điểm đánh giá là 200 điểm dựa trên 6 chỉ số và 21 chỉ số thành phần bao gồm: Nhận thức số (20 điểm), Thể chế số (20 điểm), Hạ tầng số (40 điểm), Nhân lực số (30 điểm), An toàn thông tin mạng (40 điểm), Hoạt động chính quyền số (50 điểm). DTI cấp huyện có các chỉ số dùng để đánh giá các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố với tổng điểm đánh giá là 400 điểm dựa trên 8 chỉ số và 35 chỉ số thành phần bao gồm: Nhận thức số (60 điểm), Thể chế số (20 điểm), Hạ tầng số (50 điểm), Nhân lực số (50 điểm), An toàn thông tin mạng (40 điểm), Hoạt động chính quyền số (90 điểm), Kinh tế số (70 điểm), Xã hội số (20 điểm).

Việc đánh giá DTI bằng phần mềm và lưu trữ trực tuyến. Các đơn vị, địa phương có thể xem được kết quả đánh giá (có ghi chú) cũng như phân tích những nội dung chưa đạt điểm để khắc phục trong thời gian tới.

Qua đánh giá DTI 2022, ngoài xác định được thứ hạng của các đơn vị, địa phương thì tỉnh cũng nhận định được mức độ CĐS, điểm mạnh, điểm yếu của từng địa phương mà có những chính sách, đầu tư, triển khai phù hợp. Giá trị điểm trung bình DTI năm 2022 của các đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh là 51,9% (103,87/200 điểm - trên trung bình), trong đó, hạng 1 là Ban Quản lý Khu Kinh tế; hạng 2 là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hạng 3 là Văn phòng UBND tỉnh... Đối với UBND cấp huyện là 49,7% (198,89/400 điểm - dưới trung bình), trong đó, hạng 1 thuộc về UBND huyện Châu Thành; hạng 2 UBND TP Sa Đéc; hạng 3 UBND huyện Tháp Mười... Có 16/31 cơ quan, đơn vị (10 đơn vị cấp tỉnh và 6 đơn vị cấp huyện) tham gia đánh giá có mức độ DTI 2022 đạt từ mức trung bình trở lên chiếm 51,61%. Nhìn chung, mức độ CĐS của các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh chỉ mới ở mức trung bình, đa số các tiêu chí chưa đạt điểm thuộc vào nhóm chỉ tiêu nhận thức số, hạ tầng số, nhân lực số và an toàn thông tin mạng. Ngoài những đơn vị, địa phương tích cực cung cấp số liệu đánh giá, một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm đến việc thu thập cũng như đánh giá.

CĐS là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của các cá nhân và tổ chức về cách sống, cách làm việc từ môi trường thực mà chúng ta đã quen thuộc sang môi trường mới là môi trường số. CĐS là xu thế tất yếu, là giải pháp quan trọng để các địa phương phát triển. Bà Nguyễn Lâm Thanh Thủy - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Thông tin và Truyền thông chia sẻ: “Lộ trình CĐS trong thời gian tới sẽ không ít khó khăn, đòi hỏi từng tổ chức, cá nhân không ngừng phấn đấu. Năm 2023 được xác định là năm dữ liệu số, nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị, địa phương là tạo lập, duy trì và chia sẻ dữ liệu cho nhiều tổ chức, cá nhân cùng sử dụng để làm giàu tri thức, làm tăng hiệu quả ra quyết định từ việc khai thác dữ liệu. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cũng không được chủ quan, lơ là trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các cơ sở dữ liệu, đã dày công tạo lập. Có như vậy, kết quả CĐS mới góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội”.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn