Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, khóa XI

Cập nhật ngày: 21/05/2013 10:35:45

Sáng nay 21/5, tại hội trường Công an tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khóa XI cho hơn 1.000 cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp thông báo những nội dung Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 7, khóa XI.

Những nôi dung quan trọng được báo cáo tai hôi nghị gồm: Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Báo cáo việc giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các tấng lớp nhân dân; Báo cáo của Bộ Chính trị về sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dưng Đảng hiện nay”; Kết luận một số vấn đề về cái cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công, định hướng cải cách đến năm 2020; Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cùng một số vấn đề quan trọng về quy hoạch Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Trên cơ sở nội dung được triển khai tại hội nghị, các đơn vị, địa phương tiến hành quán triệt đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong bộ máy tổ chức và toàn xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 7, khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

K.N

Gửi bình luận của bạn