6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước đạt trên 4.197 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 12/07/2013 05:11:01

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm của tỉnh tuy gặp nhiều khó khăn nhưng ước tính vẫn đạt trên 4.197 tỷ đồng, đạt 56,41% so với dự toán cả năm. Thu trên địa bàn đạt trên 2.000 tỷ đồng, so với dự toán đạt 50,31%; thu nội địa ước tính đạt 1.823 tỷ đồng, đạt 49,53% dự toán; thuế xuất nhập khẩu ước tính 240 tỷ đồng, đạt 57,14% dự toán...

Chi ngân sách địa phương những tháng đầu năm 2013 đã đáp ứng được các nhu cầu chi thiết yếu của tỉnh như chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên, chi cải cách tiền lương... Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm đạt trên 3.647 tỷ đồng, đạt 52,12% dự toán năm. Các khoản chi chủ yếu gồm: chi đầu tư phát triển 390 tỷ đồng, đạt 49,12% dự toán năm; chi sự nghiệp văn xã gần 1.600 tỷ đồng, đạt 53,25% dự toán; chi thực hiện các chương trình từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu trên 447 tỷ đồng, đạt 57,80% dự toán...

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm, công tác thu chi ngân sách đã đạt được các mục tiêu đề ra, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi ngân sách của tỉnh theo dự toán và tiến độ chi góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo hoạt động của bộ máy Nhà nước, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội...

H.TR

Gửi bình luận của bạn