Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Cập nhật ngày: 23/10/2013 14:44:29

Sáng ngày 23/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.
 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo huyện, thị, thành phố (thông qua hình thức trực tuyến)... Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Vĩnh Tân tực tiếp báo cáo tại hội nghị.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Vĩnh Tân báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI)

Đồng chí Lê Vĩnh Tân thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 30/9 đến 9/10). Theo đó, hội nghị lần này đã tập trung bàn về: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2014; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về KT-XH; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng.

Các vấn đề được bàn thảo và quyết định tại Hội nghị Trung ương 8 nêu trên là những nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, sau hội nghị này, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, địa phương cần tiến hành quán triệt đến đảng viên, cán bộ và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Nhựt An

Gửi bình luận của bạn