Cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số lượng thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 12/04/2024 05:21:53

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240412052234dt1-3.mp3

 

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vừa có chỉ đạo các sở, cơ quan ngang sở, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ.

Theo đó, các cơ quan nghiên cứu, vận dụng Hướng dẫn các nội dung về rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ của Văn phòng Chính phủ để thực hiện các nhiệm vụ công bố, công khai, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ.

Trên cơ sở danh mục TTHC nội bộ thực hiện tại UBND cấp tỉnh do Văn phòng Chính phủ tổng hợp và căn cứ đặc thù, tình hình thực tế tại tỉnh để tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố bổ sung TTHC nội bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trước ngày 30/5/2024. Đồng thời, tiếp tục tham mưu, thực thi phương án đơn giản hóa đối với các TTHC nội bộ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa; hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

Cùng với đó, tổ chức rà soát 100% TTHC nội bộ đã công bố, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số lượng TTHC và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC; hoàn thành trước ngày 30/9/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thực hiện đúng nội dung, tiến độ các nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn