Khai thác, sử dụng Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia

Cập nhật ngày: 21/09/2020 14:07:58

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn về việc khai thác, sử dụng Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn phổ biến và yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức phải đăng ký tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https://dangky.dichvucong.gov.vn theo hướng dẫn tại Công văn số 70 ngày 30/7/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc hướng dẫn đăng ký tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia). Đồng thời tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức đã đăng ký thành công tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/9/2020.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh sử dụng tài khoản quản trị cấp cao để phân quyền cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia khai thác, sử dụng các phân hệ của Cổng dịch vụ công quốc gia bao gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp... và chuyển đổi từ tài khoản cũ sang tài khoản mới theo hướng dẫn tại Công văn số 7443 ngày 8/9/2020 của Văn phòng Chính phủ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo bộ phận công nghệ thông tin cấp huyện hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã thực hiện khi có yêu cầu; tổng hợp danh sách cán bộ, công chức và người lao động đã đăng ký thành công từ cấp xã, báo cáo chung danh sách cấp huyện đúng thời gian quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, liên hệ Văn phòng UBND tỉnh (ông Nguyễn Minh Trí, điện thoại: 0277.3851.149, 090.369.3735; thư điện tử: nmtridt067@gmail.com) để được hướng dẫn thêm.

T.T

Gửi bình luận của bạn