Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng

Cập nhật ngày: 06/04/2020 10:31:37

ĐTO - Năm 2019, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường; giá lúa, gạo và thủy sản đều sụt giảm cả về sản lượng và giá trị, nhưng với sự quyết tâm cao của Đảng bộ TX.Hồng Ngự và sự đồng thuận của nhân dân, trong tổ chức thực hiện Chương trình hành động đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu đề ra.

Nổi bật là công tác xây dựng Đảng đi vào chiều sâu và chất lượng, trong đó công tác cán bộ, công tác xây dựng tổ chức Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng được tăng cường; công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Kinh tế của TX.Hồng Ngự tiếp tục duy trì phát triển khá; quản lý thu, chi, điều hành ngân sách bảo đảm theo kế hoạch; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và hoạt động thương mại - dịch vụ tăng khá so với cùng kỳ.

TX.Hồng Ngự quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, kết quả có 4/4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, kịp thời chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài phát triển cả về số lượng và chất lượng; giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quan hệ đối ngoại được duy trì.

Đồng chí Hồ Văn Thống – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Ngự cho biết, năm 2020, Đảng bộ tập trung lãnh đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn; chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao dân trí và đời sống người dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Hiện tại, TX.Hồng Ngự đang tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, nhất là trên không gian mạng. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện nghiêm Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh” gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Địa phương sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên, bảo đảm chất lượng, kịp thời phát hiện, xử lý đảng viên vi phạm theo quy định.

Tăng cường công tác giám sát thường xuyên và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý đúng quy định, trong đó chú trọng giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của dân. Tập trung giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài ngay từ cơ sở, nhất là đơn, thư có liên quan đến nhân sự quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 – 2026.

Đồng chí Hồ Văn Thống cho biết thêm, phát huy những kết quả đạt được, nhất sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch lớn của thị xã năm 2020. Thường xuyên theo dõi tình hình dư luận, chủ động và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm giám sát và phản biện xã hội, cùng nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên cũng như đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực để chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn