Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

Cập nhật ngày: 23/12/2019 15:50:28

ĐTO - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020. Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC; chỉ rõ những nơi có khuyết điểm, yếu kém để chấn chỉnh và tìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh CCHC đạt mục tiêu đề ra.

Những nội dung kiểm tra bao gồm: nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011 - 2020, giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 của tỉnh; tình hình và kết quả thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về CCHC; tình hình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định pháp luật. Việc tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Trung ương phân cấp cho tỉnh và đề xuất UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền giải quyết công việc cho Thủ trưởng sở, ngành tỉnh hoặc phân cấp cho UBND cấp huyện, cấp xã; thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Đồng thời kiểm tra công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng và quản lý biên chế; bố trí, sắp xếp công chức theo vị trí việc làm. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59 của Chính phủ; công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh; việc chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình hoạt động như doanh nghiệp; việc ban hành và triển khai Kế hoạch CCHC và công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC tại đơn vị. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC; tình hình áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã xây dựng kế hoạch kiểm tra và tiến hành tự kiểm tra trong nội bộ ngành, địa phương mình (kể cả cơ quan, đơn vị trực thuộc). UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra và giao Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, phối hợp với các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Tháp tổ chức kiểm tra ở một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra CCHC tại 12 huyện, thị xã, thành phố; ít nhất 7 sở, ngành tỉnh. Đối với việc kiểm tra tại UBND cấp huyện, Đoàn kiểm tra sẽ chọn ít nhất 1 xã/huyện để thực hiện việc kiểm tra công tác CCHC tại xã; đối với các sở, ngành tỉnh chọn ít nhất 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, ngành tỉnh (nếu có).

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn