Những hoạt động nổi bật của Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 06/12/2019 12:34:15

ĐTO - Năm 2019, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.


Qua các phiên giải trình, nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắc được khắc phục, tháo gỡ

Trong năm, HĐND tỉnh đã tổ chức 5 kỳ họp (2 kỳ họp thường lệ và 3 kỳ họp bất thường) để giải quyết những vấn đề trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức, sắp xếp, kiện toàn nhân sự lãnh đạo. Về hoạt động khảo sát, giám sát, trong năm, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện 68 cuộc khảo sát, 5 cuộc giám sát và 3 phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. Qua đó, Thường trực HĐND tỉnh đã có nhiều kiến nghị trên các lĩnh vực đến UBND tỉnh và các ngành, các cấp có thẩm quyền để có giải pháp chỉ đạo kịp thời, thúc đẩy việc thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh, góp phần quan trọng cho việc điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hầu hết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đều được UBND tỉnh tiếp thu, có văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện.

Hoạt động giám sát thường xuyên được Thường trực, các Ban HĐND tỉnh thực hiện bằng hình thức xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, các cơ quan, qua công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và qua tiếp xúc cử tri... Trên cơ sở đó, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh kịp thời kiến nghị các ngành chức năng xem xét, giải quyết, chấn chỉnh những hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ của các ngành, các cấp.

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp khảo sát, giám sát các chuyên đề về tình hình chuyển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016-2018 tại một số địa phương và sở, ngành tỉnh; đồng thời tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước. Qua đó, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh thu thập được nhiều thông tin, kịp thời nắm bắt các vấn đề quan trọng phục vụ công tác chung của HĐND tỉnh.

Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 3 phiên giải trình: về nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020; về tình hình chuyển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh từ năm 2016-2018; về tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng nhà, đất công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, chấn chỉnh những tồn tại, bất cập và đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện đúng quy định và có nhiều cải tiến. Năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp tại 268 điểm tiếp xúc với gần 22.100 cử tri tham dự và có hơn 1.650 lượt ý kiến đóng góp của cử tri. Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, đã dành thời gian nghiên cứu tài liệu, tham gia các hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, tích cực tham gia thảo luận tổ đại biểu, phát huy tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định. Trong kỳ họp, đại biểu tích cực thảo luận, xem xét các báo cáo trình tại kỳ họp, tham gia chất vấn những vấn đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm. Ngoài ra, việc xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp luôn được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm thực hiện tốt, chủ động phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra đối với các đề nghị của UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2019, HĐND tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn