Thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công gặp khó khăn

Cập nhật ngày: 25/11/2019 05:49:11

UBND tỉnh vừa có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai một số nhiệm vụ để thực hiện Nghị quyết số 279 ngày 8/10/2019 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho hộ người có công gặp khó khăn giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, Sở Xây dựng hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ người có công gặp khó khăn giai đoạn 2019 -2020, tổng số 590 căn (xây dựng mới 231 căn, sửa chữa 359 căn) theo danh sách các huyện đã phê duyệt gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong công tác tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời tháo gỡ các vướng mắc theo thẩm quyền, những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh lập thủ tục bố trí vốn hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh (50%) theo Nghị quyết số 279 cho các huyện, thị, thành phố; hướng dẫn các địa phương lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ theo quy định; phối hợp với các đơn vị có liên quan tháo gỡ những vướng mắc theo thẩm quyền.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định danh sách các đối tượng được hỗ trợ do UBND cấp huyện phê duyệt chuyển đến, đảm bảo đúng đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; cung cấp kịp thời danh sách đối tượng đã thẩm định cho các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện; phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí trước nguồn ngân sách cấp huyện (50%) theo Nghị quyết số 279 và khẩn trương thực hiện ngay đối với các hộ có tên trong danh sách năm 2019, phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ và quyết toán kinh phí đúng tiến độ. Đối với danh sách các hộ hỗ trợ năm 2020, UBND cấp huyện chủ động triển khai thực hiện ngay khi có kinh phí và hoàn thành xong việc hỗ trợ trong tháng 6/2020.

T.T

Gửi bình luận của bạn