Thực hiện nghiêm túc lộ trình đấu thầu qua mạng

Cập nhật ngày: 23/12/2019 05:20:56

ĐTO - Thực hiện Công văn số 8895/BKHĐT-QLĐT ngày 27/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc tình hình triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng theo chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư công trình, dự án, bên mời thầu thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu, trong năm 2019; giai đoạn năm 2020 - 2025 thực hiện theo lộ trình đấu thầu qua mạng tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, tối thiểu 70% số lượng gói thầu phải thực hiện đấu thầu qua mạng.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ nghiêm túc quy định của Nhà nước về tỷ lệ các gói thầu phải thực hiện đấu thầu qua mạng; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chính về thực hiện đúng quy định tỷ lệ đấu thầu qua mạng. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp tình hình tỷ lệ các gói thầu đấu thầu qua mạng của chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh hình thức xử lý các trường hợp không tuân thủ đúng quy định về tỷ lệ tối thiểu các gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng vào cuối tháng 12 hàng năm.

Thành Nguyễn

Gửi bình luận của bạn