Học tập và làm theo gương Bác gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của cơ quan, đơn vị và địa phương

Cập nhật ngày: 17/05/2019 08:58:55

ĐTO - Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị số 05), các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung trọng tâm, đột phá mang lại nhiều kết quả thiết thực. Nhân hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, phóng viên (P.V) Báo Đồng Tháp có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

P.V: Thưa đồng chí, đồng chí có thể đánh giá những nét mới của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tỉnh?


Đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đồng chí Lê Thị Kim Loan:

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng tùy vào điều kiện thực tế địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó, chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá tập trung thực hiện và xác định một số tồn tại, hạn chế tập trung chấn chỉnh, khắc phục. Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được chọn gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị như: tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chỉnh đốn Đảng,... Riêng một số tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân đoàn kết nội bộ... được tập trung chấn chỉnh, những bức xúc của người dân được tập trung giải quyết. Qua đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực hơn, chuyển biến tích cực, rõ nét hơn, hạn chế hình thức.

Công tác phổ biến, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: tuyên truyền miệng, thông tin đại chúng, mạng xã hội, thông tin điện tử, báo điện tử, sân khấu hóa, cổ động trực quan, hội thi, tập huấn, hội thảo... tạo sự lan tỏa trong xã hội.

P.V: Đồng chí cho biết thêm một số kết quả nổi bật thông qua thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng?

Đồng chí Lê Thị Kim Loan:

Qua thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và một bộ phận nhân dân có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Về nhận thức, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đều xác định việc học tập và làm theo Bác là việc làm quan trọng, thường xuyên. Về hành động, các cấp ủy đều xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện và cán bộ, đảng viên đều xây dựng bảng cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, tạo chuyển biến rõ nét, nhất là sự chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát. Qua đó, đoàn kết nội bộ được phát huy, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được đề cao.

Các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị phát động nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua, xây dựng hơn 140 mô hình trên nhiều lĩnh vực: xây dựng Đảng, chính quyền, sản xuất nông nghiệp, an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài, cải cách hành chính, an ninh trật tự, tiết kiệm... thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa.

P.V: Nhằm tiếp tục phát huy những ưu điểm, chấn chỉnh những cách làm hình thức thì công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được thực hiện như thế nào?

Đồng chí Lê Thị Kim Loan:

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đưa nội dung triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, nhằm phát huy những ưu điểm và chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém.

Tổ giúp việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định kỳ họp giao ban 2 lần/năm và phân công thành viên Tổ giúp việc thường xuyên nắm tình hình việc thực hiện ở các địa phương, đơn vị để động viên, nhắc nhở.

P.V: Dựa trên những kết quả đạt được, đồng chí cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong thời gian tới?

Đồng chí Lê Thị Kim Loan:

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chú trọng việc làm theo của tập thể và cá nhân trở thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng nội dung sinh chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề theo hướng phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị để thảo luận giải pháp thực hiện có hiệu quả.

Thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, trong lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng nhận diện cho được những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để từng cấp ủy, tổ chức đảng có những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức. Duy trì, xây dựng và nhân rộng mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Kiên quyết xử lý đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm Điều lệ Đảng, quy định của Đảng và vi phạm pháp luật.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí

DŨNG CHINH (Thực hiện)

Gửi bình luận của bạn