Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo để giảm họp

Cập nhật ngày: 22/11/2018 20:38:52

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về quy định chế độ họp và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

Theo đó, các đơn vị phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để giảm các cuộc họp, hội nghị; cải tiến nội dung, cách thức tiến hành, nâng cao chất lượng và hiệu quả các cuộc họp tại đơn vị.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Nội vụ theo dõi việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các đơn vị, cá nhân làm tốt và phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện chưa tốt; dự thảo báo cáo về việc tổ chức các cuộc họp, các biện pháp nâng cao chất lượng cuộc họp, giảm số lượng cuộc họp, trình UBND tỉnh trước ngày 20/12 hằng năm.

PV

Gửi bình luận của bạn