Số: 99 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 08 tháng 7 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 10/07/2019 09:27:16

“Đấu giá Quyền Khai thác sử dụng Ki ốt tại Chợ tạp hóa thị xã Hồng Ngự”

  * Đấu giá Quyền Khai thác sử dụng ki ốt trong việc mua bán hàng hóa tại Chợ Tạp hóa thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, gồm: 07 Kiốt loại 2 và 10 Kiốt loại 3.

  - Giá khởi điểm Ki ốt loại 2: 180.000.000đ/Ki ốt/60tháng

  - Giá khởi điểm Ki ốt loại 3: 135.000.000đ/Ki ốt/60tháng

- Vị trí, loại Ki ốt, diện tích, giá thuê mặt bằng hàng tháng như sau:

  + Ki ốt loại 2: Diện tích 7,5m2. Số thu hàng tháng: 900.000đ/tháng

  + Ki ốt loại 3: Diện tích 7,5m2. Số thu hàng tháng: 675.000đ/tháng

  - Thời hạn sử dụng, hình thức thuê Ki ốt:

 Thời hạn sử dụng Quyền thuê Ki ốt là 60 tháng. Mục đích sử dụng ki ốt kinh doanh mua bán hàng hóa đúng ngành hàng theo sơ đồ bố trí trong Phương án số 08/PA-BQLC đã được UBND thị xã phê duyệt.

 Nhà nước giao Ki ốt có thu tiền thuê mặt bằng dịch vụ bán hàng hàng tháng đối với các loại ki ốt trên và thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng Ki ốt.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 10/7/2019 đến 15 giờ ngày 23/7/2019

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm tại tài khoản Ban Quản lý chợ thị xã Hồng Ngự vào ngày 23, 24 và đến 15 giờ ngày 25/7/2019 (Người đăng ký tham gia đấu giá ngoài tiền đặt trước còn phải nộp 180.000.000đ/ Ki ốt đối với Kiốt loại 2 và 135.000.000đ/ Ki ốt đối với Kiốt loại 3 để đảm bảo thực hiện hợp đồng khi trúng đấu giá)

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 26/7/2019 tại Ban Quản lý chợ thị xã Hồng Ngự.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, ĐT: 0277 3852 059 hoặc Ban Quản lý chợ thị xã Hồng Ngự, ĐT: 0277 387 240 (trong giờ làm việc).

           * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản; 

Gửi bình luận của bạn