BIDV Đồng Tháp

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác

Cập nhật ngày: 17/05/2013 04:51:49

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hầu hết cán bộ, đảng viên và người lao động (CB,ĐV&NLĐ) tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Đồng Tháp (BIDV Đồng Tháp) đều nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được phân công, góp phần xây dựng tổ chức Đảng tại cơ sở trong sạch vững mạnh.

Căn cứ Bộ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp, Bộ quy tắc ứng xử của BIDV, Quy định về tiêu chuẩn đạo đức cán bộ Ngân hàng Đồng Tháp, Đảng ủy cơ sở đã ban hành Quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của CB,ĐV&NLĐ tại Chi nhánh. Qua đó, hướng dẫn tất cả CB,ĐV&NLĐ viết bảng đăng ký phấn đấu làm theo gương Bác một cách thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ được phân công, nêu rõ mục tiêu phấn đấu để thực hiện.

Đảng ủy cơ sở kết hợp cùng Ban Giám đốc Chi nhánh lãnh đạo đơn vị xây dựng Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hàng năm xây dựng các quy định về định mức chi phí và thực hành tiết kiệm chi phí quản lý tại Chi nhánh. Đầu mỗi năm đều tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm trước và phát động các phong trào thi đua năm sau.

Các phong trào thi đua được phát động thường xuyên như: Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh; Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, đề xuất, cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Phong trào thi đua xây dựng phong cách giao dịch văn minh, lịch sự, tận tâm, nhiệt tình với khách hàng...

Trong điều kiện hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Chi nhánh luôn đoàn kết, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoạt động kinh doanh tiếp tục ổn định và phát triển. Đa số các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; vị thế, thương hiệu của Chi nhánh tiếp tục được nâng cao; hoạt động kinh doanh của Chi nhánh đã góp phần tích cực vào việc đầu tư phát triển theo các chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Nguồn vốn huy động bình quân năm 2011 tăng 39% so với 2010; năm 2012 tăng 64% so với 2011. Doanh số cho vay năm 2011 tăng 39% so với năm 2010; năm 2012 tăng 135% so với năm 2011. Dư nợ bình quân năm 2011 tăng 17% so với 2010; năm 2012 tăng 20% so với 2011. Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong các mặt hoạt động tại Chi nhánh.

Năm 2013, Đảng ủy cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Đảng ủy cơ sở xác định đây là nội dung công việc thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể và tuyên truyền sâu rộng đến người lao động tại Chi nhánh.

Song song đó, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi CB,ĐV&NLĐ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Xây dựng các mô hình làm tốt, các gương điển hình tiên tiến, tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

PV

Gửi bình luận của bạn