• Huyện Hồng Ngự thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • 24/05/2024
  • ĐTO - Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (viết tắt là Nghị quyết 35) đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Hồng Ngự ngày càng trong sạch, vững mạnh.
  • Thúc đẩy quá trình “giải mật” thông tin
  • 24/05/2024
  • Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) đã quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và lưu trữ lịch sử trong việc giải mật tài liệu, theo đó người dân có khả năng tiếp cận tài liệu của các cơ quan công quyền sớm hơn.
  • Tăng cường năng lực nội tại và sức chống chịu của nền kinh tế
  • 23/05/2024
  • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu các lĩnh vực theo hướng đa dạng hóa, tăng cường năng lực nội tại và sức chống chịu của nền kinh tế trước những diễn biến khó lường của kinh tế và thương mại thế giới.
Xem tin đã đăng theo ngày: