• 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
  • 28/09/2019
  • ĐTO - Ra đời trong hoàn cảnh cuộc Cách mạng miền Nam có nhiều chuyển biến quan trọng, cam go và quyết liệt, cuối năm 1959, Tỉnh ủy chủ trương củng cố tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng.
  • Góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011
  • 27/09/2019
  • Để tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 27-9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.
Xem tin đã đăng theo ngày: