Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 05/08/2019 15:08:07

ĐTO - Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Tháp khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 246 ngày 16/7/2019 về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua.


Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thực hiện các nghị quyết đã ban hành

Về giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND tỉnh sẽ giám sát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh qua những lần hội nghị chất vấn, các phiên giải trình, các cuộc giám sát và ý kiến kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri từ tháng 6/2018 đến phòng 6/2020; giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 10/12/2015 của HĐND khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020.

Ban Pháp chế giám sát kết quả thực hiện công tác tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp trong toàn tỉnh thời gian qua và khả năng thực hiện đến năm 2021; giám sát kết quả hoạt động năm 2020 của Viện kiểm sát tỉnh, Tòa án tỉnh, Cục Thi hành án.

Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chính sách được HĐND tỉnh ban hành liên quan lĩnh vực kinh tế - ngân sách từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2020; giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay, giai đoạn 2016-2020.

Ban Văn hóa – Xã hội giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 10/12/2015 về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 82 ngày 8/12/2016 về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thi hành pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh tại địa phương hoặc về các vấn đề do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công; tổ chức để đại biểu HĐND trong Tổ thực hiện hoạt động giám sát. Đại biểu HĐND tỉnh giám sát các quyết định của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND cấp huyện; giám sát việc thi hành pháp luật trên địa bàn tại nơi đại biểu ứng cử; đồng thời giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Ngoài ra, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, các Đoàn giám sát của các Ủy ban của Quốc hội khi tiến hành giám sát tại tỉnh Đồng Tháp; tiến hành giám sát một số chuyên đề hoặc những vấn đề bức xúc theo đề nghị của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cử tri trong tỉnh.

Đối với giám sát tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội; tình hình thu – chi ngân sách, phân bổ vốn đầu tư; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri... và tiến hành chất vấn theo quy định.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn