Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Cập nhật ngày: 04/08/2019 06:14:11

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Từng bước xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc trong tình hình mới, góp phần tạo điều kiện tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia hoạt động giao lưu với người dân địa phương tại xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng

Để thực hiện tốt các vấn đề trên, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ thông suốt, tạo sự nhất quán trong nhận thức và hành động. Từng đồng chí đã xác định rõ nhiệm vụ của Quân đội là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất, nhất là trong giai đoạn cách mạng hiện nay nhằm xây dựng “Thế trận lòng dân”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Từ đó, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác vận động quần chúng giữa LLVT với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội; kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả khá toàn diện. Nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa được cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đặc biệt quan tâm; tiềm lực quốc phòng, an ninh từng bước được tăng cường và củng cố. Chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương ngày càng được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế gắn với thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Trong những năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp giữa LLVT với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn trong tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là khu vực biên giới, vùng đồng bào có đạo nên đã tạo được sự đồng thuận cao của người dân trong triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Cũng từ việc thực hiện tốt công tác phối hợp mà công tác tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ hàng năm đều đạt chỉ tiêu. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên luôn đảm bảo số lượng, chất lượng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác phối hợp phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh trong các tầng lớp nhân dân được thực hiện chặt chẽ, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về quốc phòng, an ninh đặc biệt là khu vực biên giới, khu vực đồng bào có đạo.

Thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020”, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức “Tết Quân – Dân” gắn với phong trào “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”. “Tết Quân – Dân” là mô hình nổi bật của LLVT tỉnh Đồng Tháp được Bộ Quốc phòng chọn báo cáo điển hình trong toàn quân. Hàng năm, mỗi huyện, thị, thành phố trong tỉnh đều chọn 1 - 2 xã để thực hiện mô hình. Thông qua mô hình “Tết Quân – Dân”, từ năm 2016 đến nay đã vận động, quyên góp được hơn 167 tỷ đồng và trên 31.710 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh để xây dựng 71 cầu bê tông, 100,7km đường đan nông thôn, thắp sáng 40,7km đường quê, cất mới và sửa chữa 545 căn nhà tình nghĩa... góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới cũng như rút dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn