TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ:

Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị ở cơ sở

Cập nhật ngày: 11/10/2018 10:11:05

ĐTO - Thời gian qua, Trung tâm bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, hiệu quả hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị ở cơ sở.

Triển khai, quán triệt Quyết định 185-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của TTBDCT huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”; Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, có 9/12 huyện, thị xã, thành phố thực hiện mô hình đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo (BTG) đồng thời là Giám đốc TTBDCT. UBND cùng cấp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; phân bổ kinh phí hoạt động mở lớp; bố trí cán bộ, giảng viên kiêm chức... cho các TTBDCT. Ban Thường vụ cấp ủy phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng BTG chịu trách nhiệm về nội dung đào tạo, bồi dưỡng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của TTBDCT. Đa số TTBDCT đều được bố trí đủ chức danh theo quy định.

Đội ngũ giảng viên kiêm chức của Trung tâm là những đồng chí lãnh đạo tại các ban, cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể có liên quan đến chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Hàng năm, Ban Thường vụ cấp ủy điều chỉnh, bổ sung đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Nội dung, chương trình do TTBDCT biên soạn cơ bản đáp ứng được nhu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở, giúp người học nhận thức sâu hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng... BTG Tỉnh ủy phối hợp ngành liên quan biên soạn nội dung, chương trình phù hợp với những lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới. Cùng với đó, TTBDCT chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học. Giảng viên ứng dụng phương pháp và công nghệ mới vào giảng dạy; bài giảng có minh họa hình ảnh thực tế, tình hình kinh tế - xã hội địa phương; trong các buổi học, dành thời gian cho học viên thảo luận, trao đổi ý kiến...

Bên cạnh những thuận lợi, hiện nay, các TTBDCT vẫn còn một số khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giảng dạy, biên chế, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng... Với quyết tâm chính trị cao, các Trung tâm cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Từ năm 2008 đến nay, các TTBDCT đã tổ chức hơn 5.900 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ với trên 552.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập. Ngoài thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn của BTG Trung ương, một số TTBDCT phối hợp Trường Chính trị tỉnh mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị, Trung cấp Hành chính; phối hợp với một số trường đại học mở các lớp đại học tại chức. Các TTBDCT triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, là nơi học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị ở cơ sở.

N.AN

Gửi bình luận của bạn