Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 16:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 đạt 6,11%

Cập nhật ngày: 12/07/2019 19:36:40

ĐTO - Ngày 12/7, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa 10) lần thứ 16. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; kết quả thực hiện Chương trình hành động năm 2019 của Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm 2019; đóng góp dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.


Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm đạt 6,11% (chỉ tiêu năm 2019 là 7,5%); có 55/119 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 64,3%, trong đó lao động được đào tạo nghề đạt 46,1%; có khoảng 8,86 bác sĩ và 25,9 giường bệnh/1 vạn dân (đạt 100% chỉ tiêu); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,66% dân số; có 98,62% hộ dân thành thị sử dụng nước sạch; 99,3% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 78% chất thải rắn ở đô thị được thu gom.

Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tiếp tục chỉ đạo học tập, quán triệt thực hiện Cương lĩnh, một số Quy định của Đảng, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Từ đó, góp phần củng cố và nâng cao nhận thức về Đảng, khắc phục tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt đảng, nhất là đảng viên trẻ.


Đại biểu có ý kiến về hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn

Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy bên trong của 6 cơ quan thuộc ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, qua đó các đơn vị đã sắp xếp còn 79 đầu mối cấp phòng (giảm 14 đầu mối cấp phòng) với 134 trưởng, phó cấp phòng (giảm 18 đồng chí, trong đó 8 đồng chí cấp trưởng, 10 đồng chí cấp phó). Đối với cấp huyện và cấp xã, nhìn chung công tác tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Đề án bảo đảm yêu cầu và tiến độ.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tinh thần nêu gương để nâng cao tính đảng và tính chấp hành cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cụ thể hoá Đề án "Liên kết, phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Hoàn thành việc xây dựng Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tập trung lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phải thật sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh. Đồng thời nắm dư luận, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác chuẩn Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hồng Ngự

Gửi bình luận của bạn