ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH

Tổng doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp đều tăng so với năm trước

Cập nhật ngày: 10/01/2019 06:16:04

ĐTO - Tình hình chung vẫn có những tác động thuận lợi và khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN), nhưng các cấp ủy thuộc Đảng bộ Khối DN tỉnh tích cực, chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị, DN phấn đấu vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra cũng như bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động (NLĐ). Đồng thời thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước; tích cực tham gia đóng góp các hoạt động an sinh xã hội, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, tư tưởng của NLĐ trong Khối cơ bản ổn định, an tâm lao động sản xuất, chưa để xảy ra đình công, lãn công trái pháp luật.


Lĩnh vực chế biến lương thực mang lại doanh thu và lợi nhuận khá cho các doanh nghiệp trong năm 2018

Năm 2018, kinh tế trong nước tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng, cùng với thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, cải cách hành chính diễn ra mạnh mẽ đã tác động tích cực đến nền kinh tế. Tuy nhiên, tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thị trường tài chính có lúc thiếu ổn định, thị trường xuất khẩu luôn biến động, giá xăng dầu thế giới giảm, diễn biến thời tiết bất thường do tác động của biến đổi khí hậu, chi phí sản xuất cao đã tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, DN trong Khối.

Với sự chủ động, cụ thể hóa các đề án, nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của Tỉnh ủy, của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy, tổ chức đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị, DN kịp thời tháo gỡ khó khăn, đề ra các giải pháp phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị, DN. Sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý, đổi mới phương thức quản trị, điều hành, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, phát triển các mặt hàng tiềm năng và áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các DN nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tổng doanh thu của đơn vị, DN trong Khối năm 2018 ước đạt 34.899 tỷ đồng (tăng 13,22% so với cùng kỳ); lợi nhuận ước đạt 2.635 tỷ đồng (tăng 16,33% so với cùng kỳ); nộp ngân sách đạt 3.765 tỷ đồng (chiếm 54,92%) tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, hạ tầng thương mại được quan tâm đầu tư, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đa số các DN thuộc lĩnh vực này đều có lợi nhuận, tổng doanh thu chiếm 68,37%, nộp ngân sách nhà nước chiếm 83,6% của toàn Khối. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có nhiều nỗ lực trong việc đầu tư đổi mới trang thiết bị sản xuất, nghiên cứu sản phẩm mới, tiết kiệm các chi phí nhằm nâng cao sức cạnh tranh, phát triển thương hiệu, góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất; đa số các DN trong lĩnh vực này đều có doanh thu, lợi nhuận tăng so với cùng kỳ.

Ngoài ra, các đơn vị, DN quan tâm xây dựng và thực hiện tốt văn hóa DN, quy chế dân chủ cơ sở và tổ chức hội nghị NLĐ theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Tham gia các hoạt động an sinh xã hội với số tiền trên 40 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, an toàn lao động và vệ sinh lao động; bảo đảm an ninh trật tự tại đơn vị, DN luôn giữ vững và ổn định.

Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh quan tâm thực hiện tốt, nhất là nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và NLĐ để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh. Tổ chức triển khai, quán triệt và cụ thể hóa kịp thời các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và NLĐ. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII). Củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn