LAI VUNG

Chuyển biến tích cực từ việc học tập và làm theo Bác

Cập nhật ngày: 06/08/2020 05:43:21

ĐTO - Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lai Vung (huyện Lai Vung) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị số 05). Qua đó góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) trong phục vụ Nhân dân; nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trên các lĩnh vực được duy trì nhân rộng.


Mô hình “Huy động sức dân xây dựng cầu, đường nông thôn tại các xã, thị trấn” được Nhân dân hưởng ứng tích cực

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 được BTV Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng nội dung, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ thực hiện với nhiều hình thức. Nội dung Chỉ thị số 05 được đưa vào các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng; mở chuyên mục; tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt dưới cờ tại các điểm trường; tổ chức hội thi kể chuyện tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác...

Thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt hiệu quả, BTV Huyện ủy đã chọn các nội dung đột phá tập trung vào một số vấn đề như: ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh lề lối làm việc, rèn luyện cho CB,ĐV, công chức, viên chức về nhân cách, ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ đối với công việc và phục vụ Nhân dân. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, thực hiện công tác tự phê bình và phê bình; thực hiện các buổi gặp gỡ, tiếp xúc giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của BTV Huyện ủy, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, huyện Lai Vung đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn huyện có 4 tập thể, 4 cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh; 20 tập thể, 49 cá nhân khen thưởng cấp huyện và nhiều tập thể cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp cơ sở. Đồng thời xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần giúp địa phương thực hiện hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật như mô hình “Huy động sức dân xây dựng cầu, đường nông thôn tại các xã, thị trấn” đã huy động các nguồn lực xã hội trên 52 tỷ đồng, xây dựng mới hơn 70 cây cầu bê tông, gần 21km đường nông thôn, trên 22,7km công trình thắp sáng đường quê, người dân hiến trên 2.208m2 đất và hơn 40.000 ngày công lao động,... Mô hình vận động Nhân dân hiến đất, vận động nguồn lực xã hội xây dựng nhà tình đồng đội; mô hình Tổ hùn vốn mua bảo hiểm y tế đã vốn giúp cho trên 90 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn mua bảo hiểm y tế, với số tiền trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các mô hình như: Tổ hùn vốn tiết kiệm, Tổ góp vốn xoay vòng mua sắm tài sản, mô hình biến bãi rác thành vườn hoa, liên kết sản xuất trái cây sạch,… đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế cho địa phương.

Năm 2020, BTV Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc triển khai quán triệt, học tập, thực hiện tốt chuyên đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới” trong toàn thể CB,ĐV và Nhân dân trong huyện. Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng.

M.X

Gửi bình luận của bạn