Từ ngày 18/3, áp dụng quy định mới về giá nhà và vật kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 01/03/2019 09:54:16

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 05 ngày 26/2/2019 ban hành Quy định về giá nhà và vật kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/3/2019 và thay thế Quyết định số 16 ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh.

Theo phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 05 nêu trên, áp dụng bảng giá nhà và vật kiến trúc xây dựng trong các trường hợp xác định giá bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước; xác định giá trị nhà để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng; làm căn cứ để tính các loại thuế, lệ phí về nhà theo quy định của pháp luật; định giá tài sản cố định; làm căn cứ để quản lý hoạt động mua bán kinh doanh nhà.

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan đến các hoạt động quy định nêu trên. Đối với loại nhà và vật kiến trúc khi áp dụng Quy định này nhưng thấp hơn giá trị đầu tư thực tế, được chủ sở hữu chứng minh bằng văn bản xác định giá trị tài sản được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì áp dụng theo giá trị đầu tư thực tế được xác định. Đối với loại nhà và vật kiến trúc không có trong quy định này thì căn cứ vào thực tế xây dựng để lập dự toán và tính toán đơn giá.

Bảng giá nhà và vật kiến trúc bao gồm các bảng: Bảng giá nhà ở; Bảng giá nhà vệ sinh độc lập; bảng giá nhà kho, xưởng sản xuất; bảng giá nhà tạm dưới cấp IV; bảng giá vật kiến trúc quy định chi tiết đơn giá từng loại.

UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính theo dõi biến động giá vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh để đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh bảng giá nhà và vật kiến trúc xây dựng cho phù hợp với tình hình thực tế.

Không điều chỉnh theo Quy định này đối với các phương án bồi thường, các hoạt động có liên quan đến giá nhà và vật kiến trúc đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quy định này có hiệu lực. Đối với các hồ sơ để tính các loại thuế, lệ phí về nhà thì căn cứ vào biên nhận hồ sơ của cơ quan thẩm quyền, ngày nhận hồ sơ trước ngày Quy định này có hiệu lực thì áp dụng theo Quyết định số 16 ngày 12/6/2012.

T.T

Gửi bình luận của bạn