Số: 122 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 31 tháng 7 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 08/08/2018 09:25:33

Đấu giá QSDĐ và cho thuê QSDĐ tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp như sau:

I. Đấu giá QSDĐ

a. Cụm Dân cư Cây Sung, xã Long Khánh A:

 - Lô A3.Nền: 4, 5, 6, 7, 8. Diện tích: 81m2/nền. Giá khởi điểm: 103.680.000đ/nền                                                             

- Lô B2. Nền:  6. Diện tích: 81m2. Giá khởi điểm: 103.680.000đ

- Lô C3. Nền: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Diện tích: 81m2/nền. Giá khởi điểm: 103.680.000đ/nền

b. Cụm Dân cư Trung tâm, xã Long Khánh B:

- Lô A. Nền: 2, 3. Diện tích: 90m2/nền. Giá khởi điểm: 85.500.000đ/nền

c. Các nền tại Trung tâm hành chính huyện Hồng Ngự:

- Lô A2. Nền: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20                   

  Diện tích: 83,3m2/nền. Giá khởi điểm: 208.250.000đ/nền

+ Nền số: 01. Diện tích: 284m2. Giá khởi điểm: 852.000.000đ

+ Nền số: 68. Diện tích: 87,7m2. Giá khởi điểm: 219.250.000đ

+ Nền số: 77. Diện tích: 325m2. Giá khởi điểm: 975.000.000đ

d. Tuyến dân cư đoạn Cải Tuyến, xã Thường Phước 2:

+ Nền số: 230, 341, 342, 343. Diện tích: 100m2/nền. Giá khởi điểm:  250.000.000đ/nền

II.Đấu giá cho thuê QSDĐ. Thời gian thuê 05 năm. Trả tiền thuê đất hàng năm. (kèm biểu chi tiết)

* QSDĐ tổng diện tích 226.098m2.Tọa lạc tại xã Thường Thới Tiền. Tổng Giá khởi điểm: 79.644.325đ. Trong đó

- Đất nuôi trồng thủy sản (Khu vực 1, vị trí 1: 325đ/m;  Khu vực 1, vị trí 2: 300đ/m2)

- Đất chuyên trồng lúa nước (Khu vực 1, vị trí 1: 325đ/m2; Khu vực 1, vị trí 2: 1.550đ/m2)

- Đất trồng cây lâu năm (Khu vực 1, vị trí 2: 325đ/m2)

* QSDĐ tổng diện tích 93.696m2. Tọa lạc tại xã Thường Phước 1. Tổng Giá khởi điểm: 29.0406.000đ. ( Khu vực 1, vị trí 1: 325đ/m2; Khu vực 1, vị trí 2: 300đ/m2)

* QSDĐ tổng diện tích 59.988m2. Tọa lạc tại xã Thường Phước 2. Tổng Giá khởi điểm: 18.094.725đ. (Khu vực 1, vị trí 1: 325đ/m2; Khu vực 1, vị trí 2: 300đ/m2).

* QSDĐ (Đất hộc lộ) tổng diện tích 36.466m2. Tọa lạc tại xã Thường Thới Hậu A. Giá khởi điểm: 10.028.150đ. (Khu vực 1, vị trí 2: 275đ/m2).

* QSDĐ (Đất hộc lộ) tổng diện tích 27.460m2. Tọa lạc tại xã Thường Lạc. Giá khởi điểm: 8.924.500đ. (Khu vực 1, vị trí 1: 325đ/m2).

Thời gian thông báo, xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 31/7 đến 15 giờ ngày 15/8/2018.

Thời gian nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 15, 16 và đến 15 giờ ngày 17/8/2018 (Tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm).

Thời gian tổ chức: 

 - Đấu giá QSDĐ 08 giờ, ngày 20/8/2018.

 - Đấu giá QSDĐ cho thuê 10 giờ, ngày 20/8/2018.

* Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 6250 230; 0277 3854 517 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Hồng Ngự, điện thoại: 0277. 3562990

*Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản

Gửi bình luận của bạn