• Một số quy định mới về thuế thu nhập cá nhân
  • 24/05/2013
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi là Luật mới) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013. Luật sửa đổi, bổ sung 6/35 điều của Luật năm 2007.
  • Thời gian làm thêm không quá 12 giờ/ngày
  • 17/05/2013
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Xem tin đã đăng theo ngày: