Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 17/05/2013 06:00:31

Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã dành trọn tình cảm cho nhân dân, cho Đảng. “Trước hết nói về Đảng”, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Người đến vấn đề xây dựng Đảng và xuyên suốt là tư tưởng về tăng cường, củng cố, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.


Người khẳng định sự đoàn kết, thống nhất Đảng phải được xây dựng trên cơ sở vì mục đích cao cả “một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc”. Chỉ trên cơ sở đó trong Đảng mới có sự thống nhất về ý chí và hành động để vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực tiễn hơn 83 năm qua, từ khi thành lập đến nay đã chứng minh, nhờ đoàn kết chặt chẽ mà Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc cách mạng thành công. Nhờ đoàn kết thống nhất mà Đảng ta đã tập hợp được lực lượng, phát huy sức mạnh của dân tộc trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước. Cũng chính từ sự đoàn kết, thống nhất mà hơn 26 năm qua, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp đổi mới, giành được những thành tựu quan trọng to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước.

Để xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chúng ta cần tiếp tục thực hiện tốt các yêu cầu cơ bản sau: Thứ nhất, phải thực hành dân chủ rộng rãi để khơi dậy, phát huy cao nhất trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; khắc phục tình trạng bè cánh, cục bộ, địa phương chủ nghĩa, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, xa rời nhân dân. Dân chủ phải gắn với tập trung, là nguyên tắc cơ bản để xây dựng Đảng. Kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện hình thức trong thực hành dân chủ; lợi dụng dân chủ để truyền bá những quan điểm, tư tưởng cá nhân, gây mất đoàn kết trong Đảng.

Thứ hai, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, coi đây là biện pháp tốt nhất để củng cố, phát triển sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự phê bình, không che giấu khuyết điểm, tự sửa chữa, khắc phục vươn lên; đồng thời thẳng thắn chân thành phê bình, giúp đỡ đồng chí của mình không ngừng tiến bộ.

Thứ ba, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau thì mới thực hành được “dân chủ rộng rãi”, mới “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”. Không có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau sẽ dẫn đến dân chủ hình thức, tự phê bình và phê bình không nghiêm túc hoặc lợi dụng dân chủ, lợi dụng phê bình để trả thù cá nhân.

Thứ tư, thực hiện có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả việc Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hữu Hoàn

Gửi bình luận của bạn