Nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý

Cập nhật ngày: 08/07/2024 05:25:47

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240708052615dt3-1.mp3

 

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý (TGPL) tại Nghị quyết số 01 ngày 5/1/2024 của Chính phủ.

Mục đích kế hoạch là tiếp tục kiện toàn Trung tâm TGPL Nhà nước, nâng cao vai trò, năng lực và chất lượng hoạt động TGPL; tăng cường công tác truyền thông TGPL, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống TGPL. Đồng thời thực hiện hiệu quả cơ chế trực TGPL tại cơ quan tòa án, trong điều tra hình sự và cơ chế phối hợp trong tố tụng, hoạt động của chính quyền cơ sở để người dân dễ dàng tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ TGPL.

Kế hoạch đề ra các nhóm nội dung để thực hiện. Trong đó, tiếp tục kiện toàn Trung tâm TGPL Nhà nước, sắp xếp, bố trí viên chức, người lao động phù hợp về cơ cấu, biên chế theo Đề án tổ chức lại Trung tâm TGPL Nhà nước và nhóm công việc theo Đề án vị trí việc làm của Trung tâm, Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn tiếp theo đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tương xứng với vai trò là đơn vị sự nghiệp công thiết yếu.

Đồng thời đào tạo nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ tạo nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý; tổ chức tuyển dụng, cơ cấu viên chức hỗ trợ nghiệp vụ theo Đề án vị trí việc làm của Trung tâm và quan tâm, tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo nghề, tập huấn nghiệp vụ TGPL cho viên chức hỗ trợ nghiệp vụ để tạo nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý; quan tâm bổ nhiệm, thăng hạng chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý; nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL.

Cùng với đó, tăng cường tổ chức, đổi mới hoạt động truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động; đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; triển khai thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình, đề án khác có nội dung liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý; đảm bảo cơ sở vật chất, trụ sở, phương tiện làm việc cho Trung tâm và các Chi nhánh theo hướng hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TGPL phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương...

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch này; phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động TGPL có hiệu quả; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc triển khai kế hoạch này.

Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch này phối hợp Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; lồng ghép thực hiện các nội dung của kế hoạch vào chương trình công tác của cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao.

UBND các huyện, thành phố triển khai các nội dung có liên quan của kế hoạch này, đồng thời chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND cấp xã phối hợp với Trung tâm TGPL Nhà nước tổ chức có hiệu quả hoạt động truyền thông về TGPL; chỉ đạo các phòng, ban liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này ở địa phương và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Kế hoạch, triển khai thực hiện Chương trình phối hợp về trực TGPL trong điều tra hình sự. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quan tâm triển khai thực hiện Kế hoạch này đến các hội viên, đoàn viên và Nhân dân có điều kiện tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ TGPL với các hình thức phù hợp.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn