Thực hiện cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật

Cập nhật ngày: 08/06/2024 10:12:57

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240608040543dt2-3.mp3

 

ĐTO - Để thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2024, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 24 tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cùng với đó, thực hiện Công văn số 1530 ngày 28/3/2024 của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 390 ngày 2/5/2024 về thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật năm 2024. Qua đó, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tại cơ quan, đơn vị.

Trong 6 tháng, từ ngày 16/11/2023 - 15/5/2024, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã ban hành 8 Nghị quyết và UBND tỉnh ban hành 17 Quyết định. Quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn tỉnh được tuân thủ theo đúng quy định của Luật Ban hành VBQPPL; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL và các Nghị định hướng dẫn, có liên quan của Chính phủ. Sở Tư pháp đã thực hiện thẩm định 37 dự thảo VBQPPL của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, trong đó, gồm 15 dự thảo Nghị quyết và 22 dự thảo Quyết định; đảm bảo 100% VBQPPL của HĐND và UBND tỉnh được thẩm định trước khi ban hành.

UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 302, số 303 cùng ngày 12/4/2024 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024. Đồng thời tham mưu HĐND tỉnh ban hành Quyết định số 03 ngày 2/4/2024 ban hành Danh mục Nghị quyết quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023 và Quyết định số 05 ngày 25/4/2024 ban hành Danh mục Nghị quyết quy định chi tiết Luật Đất đai năm 2024. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan có liên quan tiến hành soạn thảo, tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết theo đúng tiến độ đề ra.

Về công tác rà soát VBQPPL, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 62 ngày 29/2/2024 về xây dựng, kiểm tra, rà soát VBQPPL năm 2024 và đã chỉ đạo các đơn vị theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết, Quyết định quy định không rõ ràng, chưa cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư, kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68 ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025; kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành các VBQPPL quy định điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính trên tinh thần cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố Danh mục Nghị quyết do HĐND và Quyết định do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong kỳ rà soát năm 2023. Theo đó, qua rà soát hết hiệu lực toàn bộ 2 văn bản (2 Quyết định); hết hiệu lực một phần 12 văn bản (7 Quyết định và 5 Nghị quyết). Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 165 ngày 29/2/2024 về việc công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL do HĐND và UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa năm 2019 - 2023. Bên cạnh đó, ngay khi các văn bản là căn cứ rà soát được ban hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu ban hành VBQPPL để triển khai thực hiện tại địa phương.

Về công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL, UBND tỉnh đã thực hiện tự kiểm tra 17 Quyết định do UBND tỉnh ban hành (từ ngày 16/11/2023 - 15/5/2024). Qua tự kiểm tra, các VBQPPL được ban hành đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền, nội dung các VBQPPL phù hợp với hệ thống VBQPPL hiện hành; các VBQPPL đã cụ thể hóa được các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước tại địa phương.

Ngoài ra, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và kiểm tra theo thẩm quyền 138 VBQPPL do UBND cấp huyện gửi đến. Qua kiểm tra, đa số các VBQPPL của cấp huyện ban hành đều đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành VBQPPL; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL và các Nghị định có liên quan. Tuy nhiên, một số văn bản ban hành còn hạn chế như: nội dung, hiệu lực hoặc có sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày...

Nhìn chung, công tác xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh đã tuân thủ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục ban hành VBQPPL. Các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đã được thể chế hóa bằng Nghị quyết, Quyết định quy phạm pháp luật một cách kịp thời, đồng bộ với chính sách của các bộ, ngành Trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của chính quyền địa phương bằng pháp luật, tác động tích cực đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong công tác; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật. Công tác ban hành các VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, mang tính khả thi cao; hệ thống VBQPPL của tỉnh ban hành đã điều chỉnh cơ bản các mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

Đồng thời, các dự thảo VBQPPL được đăng tải lấy ý kiến rộng rãi trên các Trang thông tin điện tử tỉnh và nhất là lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo VBQPPL và trong trường hợp cần thiết các dự thảo VBQPPL của tỉnh sẽ gửi lấy ý kiến của các bộ quản lý chuyên ngành bằng văn bản. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại địa phương được thực hiện thường xuyên và định kỳ hằng năm nhằm phát hiện các VBQPPL do địa phương ban hành mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với văn bản cấp trên và tình hình thực tế của địa phương để kịp thời ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành VBQPPL để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế.

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn