• Cần cải thiện chất lượng dịch vụ công
 • 28/08/2013
 • Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) quý III, năm 2013, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Tài chính tiến hành kiểm tra các Sở: Giáo dục & Đào tạo, Tài Chính, Kế hoạch & Đầu tư, Lao động, Thương binh & Xã Hội, Tư Pháp, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường và Công Thương.
 • Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015
 • 28/08/2013
 • Nhằm trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết về cải cách hành chính (CCHC), tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức chuyên trách CCHC đáp ứng yêu cầu tham mưu, hướng dẫn triển khai, theo dõi công tác CCHC của Chính phủ, Chương trình bồi dưỡng được thiết kế theo phương pháp logic từ giới thiệu các kiến thức chung đến các kiến thức chuyên ngành.
 • Kiểm tra công tác cải cách hành chính quý III
 • 15/08/2013
 • Trong 2 ngày 13 và 14/8/2013, Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành tỉnh tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính các sở: Giáo dục & Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư và sở Lao động, Thương binh & Xã hội.
 • Cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh
 • 12/08/2013
 • Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của người dân, UBND tỉnh vừa có chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2013.
 • Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020
 • 31/07/2013
 • Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan vừa ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương tình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020.
Xem tin đã đăng theo ngày: