• Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm
  • 09/07/2012
  • 5 đơn vị gồm: Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình, Phân xã Đồng Tháp vừa ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 09/CP, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh.
  • 6 tháng đầu năm HĐND tỉnh thực hiện tốt việc giám sát theo chuyên đề
  • 06/07/2012
  • Thực hiện chương trình hoạt động giám sát theo Nghị quyết HĐND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2012, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện 31 cuộc khảo sát và 4 cuộc giám sát. Nhìn chung, các cuộc khảo sát, giám sát đã góp phần giải quyết các vấn đề về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Xem tin đã đăng theo ngày: