Bỏ quy định khi khen thưởng tập thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cập nhật ngày: 14/11/2020 05:24:41

ĐTO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ban hành Thông tư số 5 ngày 9/11/2020 liên quan đến xét thi đua, khen thưởng.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12 ngày 4/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91 ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Cụ thể, bãi bỏ quy định khi khen thưởng đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 9/11/2020.

T.T

 

 

Gửi bình luận của bạn