Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở

Cập nhật ngày: 07/08/2019 05:40:48

ĐTO - Đến nay, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã thành lập các Tiểu ban Văn kiện, Nhân sự và Phục vụ Đại hội Đại biểu cấp huyện (tương đương) nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thành lập các Tiểu ban đại hội, chủ động xây dựng văn kiện, rà soát, đánh giá nguồn quy hoạch cán bộ gắn với tổ chức đào tạo, nhất là bồi dưỡng về lý luận chính trị để chuẩn bị phương án nhân sự đại hội bảo đảm đạt theo yêu cầu.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai trực tuyến đến các cấp ủy, tổ chức đảng, đồng thời chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy tham mưu xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức lấy ý kiến góp ý để hoàn chỉnh ban hành Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp tỉnh, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện một số nội dung đối với các đơn vị, địa phương bảo đảm theo quy định.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn