Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị:

Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ngày càng được nâng cao

Cập nhật ngày: 12/09/2019 16:15:23

ĐTO - Ngày 12/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng phát biểu tại hội nghị

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và thi hành pháp luật. Việc thực hiện Nghị quyết được tiến hành khá đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật ở địa phương.

Công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng ban hành văn bản ngày càng được nâng cao, bảo đảm đúng quy định, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác tổ chức và kiện toàn bộ máy xây dựng và thi hành pháp luật được quan tâm xây dựng và phát triển, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh ở địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết vẫn còn tồn tại những hạn chế như: việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ở một số cấp ủy, chính quyền chưa sâu rộng; công tác ban hành văn bản QPPL ở một vài nơi vẫn còn chưa bảo đảm về trình tự, thủ tục; việc theo dõi thi hành pháp luật đôi lúc vẫn còn chưa chặt chẽ, thường xuyên; công tác tuyên truyền chưa mang lại hiệu quả cao; công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu pháp luật ở một số lĩnh vực chưa nhiều.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và sự mong đợi của nhân dân. Trong đó, quan tâm đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với nhu cầu, thực tiễn của địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan xây dựng pháp luật tại địa phương, chủ động nắm tình hình, kịp thời xây dựng pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật mới phát sinh; chú trọng công tác phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan với các cơ quan tư pháp trong công tác xây dựng, góp ý văn bản QPPL; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tăng hợp lý tỷ lệ thành viên có trình độ chuyên môn sâu về pháp luật trong từng lĩnh vực; thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, rà soát văn bản đã ban hành, kịp thời phát hiện những điểm còn hạn chế để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản có hiệu lực thi hành, bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức.

K.N

Gửi bình luận của bạn