Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật

Cập nhật ngày: 11/09/2019 06:34:35


Lớp tập huấn có hơn 260 học viên

ĐTO - Từ ngày 9 - 12/9, tại TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo VHNT”. Tham dự hội nghị có hơn 260 học viên đến từ 34 tỉnh, thành phố, đơn vị khu vực phía Nam. Học viên là các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy phụ trách văn hóa, văn nghệ (VHVN); cán bộ quản lý nhà nước về VHVN; lãnh đạo các Hội VHNT Trung ương và địa phương; cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình VHNT; lãnh đạo Phòng VHVN các Ban Tuyên giáo; phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí, nhà xuất bản; giảng viên những trường đại học, cao đẳng đào tạo về VHNT. Học viên được tập huấn những chuyên đề: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực VHNT; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; định hướng xây dựng và phát triển lý luận VHNT; tình hình điện ảnh, sân khấu hiện nay - vấn đề và giải pháp. Lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo VHNT và những người hoạt động báo chí, lý luận, phê bình nắm bắt tình hình, nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

NHỰT AN

Gửi bình luận của bạn