Thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương

Nâng cao chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ

Cập nhật ngày: 10/09/2019 06:36:20

ĐTO - Thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (viết tắt là Nghị quyết số 33) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.


Tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn ngày được nâng cao

Một trong những kết quả nổi bật thông qua thực hiện Nghị quyết số 33 là chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước được hoàn thiện và nâng cao. Mạng lưới trường lớp trong tỉnh được quy hoạch, sắp xếp, kiện toàn phù hợp với hệ thống giáo dục quốc dân và tình hình thực tiễn của địa phương. Tỷ lệ ngân sách chi cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh luôn được bảo đảm, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác tiếp tục được đẩy mạnh, tỷ lệ người dân tham gia rèn luyện sức khỏe ngày càng tăng với khoảng 34% dân số tham gia tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, toàn tỉnh có 387.965/419.564 hộ đạt gia đình văn hóa (đạt 92,47%) có 1.418/1.431 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 99,09%. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với việc bình xét gia đình văn hóa chặt chẽ hơn, hàng năm các vụ bạo lực gia đình đều được kéo giảm. Chẳng hạn, năm 2014, toàn tỉnh có 489 vụ bạo lực gia đình, đến năm 2018 giảm còn 136 vụ (giảm 353 vụ).

Nhiều mô hình về công tác gia đình được thành lập, đến nay toàn tỉnh có gần 600 Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, 519 đường dây nóng, 2.555 địa chỉ tin cậy và 159 tủ sách pháp luật đặt tại các xã, phường, thị trấn. Các địa phương, đơn vị chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở như: Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng, Bưu điện văn hóa cấp xã, thư viện, khu thể dục thể thao được quan tâm bảo quản và nâng cấp, đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí cho người dân.

Nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm, các cấp ủy, cơ quan, ban, ngành, địa phương cụ thể hóa việc xây dựng văn hóa trong chính trị thông qua nội quy, quy chế, các quy định chuẩn mực về đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công vụ với các chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhằm mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân, nổi bật là thực hiện hiệu quả mô hình “Nụ cười công sở” với phương châm 6 biết: “Biết chào - biết cười - biết lắng nghe - biết hướng dẫn - biết cảm ơn - biết xin lỗi”.

Hàng năm, tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa vào các dịp lễ hội, các ngày lễ kỷ niệm gắn kết với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế. Qua đó, giới thiệu văn hóa, du lịch, quảng bá về thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh đến với các nước bạn, nhất là Vương quốc Campuchia. Phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương gắn với công tác bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ và phát huy giá trị các di sản. Các khu di tích được đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy tốt giá trị giáo dục lịch sử văn hóa truyền thống của tỉnh, trở thành điểm tham quan, du lịch thu hút du khách đến Đồng Tháp, nhất là khách du lịch quốc tế.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn