Phối hợp thực hiện công tác dân vận phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 02/12/2019 14:53:05

ĐTO - Chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân dận giữa Ban Dân vận (BDV) Tỉnh ủy với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực, sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn, góp phần thực hiện công tác dân vận của Đảng, xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang.


Hoạt động thể thao trong dịp
Tết Quân - Dân ở huyện biên giới Tân Hồng

Sau khi tiếp thu, quán triệt Chương trình số 2075 về phối hợp công tác dân vận giữa BDV Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, BDV Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021 và tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc. Đồng thời chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tiến hành xây dựng chương trình phối hợp hoạt động của cấp mình. Qua quán triệt, triển khai thực hiện, nhận thức của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với công tác dân vận có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức nên kết quả hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực.

Hai đơn vị chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp lãnh đạo công tác dân vận trong lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Quân khu 9 và của tỉnh về công tác dân vận; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hệ thống chính trị và trong Quân đội nhân dân Việt Nam; đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới thông qua các công trình, phần việc như: thực hiện mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới đến năm 2020”; mô hình “Phát động vận động gia đình quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đô thị văn minh”;...

Những mô hình tiên tiến và cách làm hay đã góp phần vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu. Đến nay, toàn tỉnh có gần 60 xã và 1 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, từ đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao cảnh giác, phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội với nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.

BDV Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác dân vận gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, nâng cao hiệu quả công tác dân vận với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Tăng cường công tác nắm tình hình về tâm tư nguyện vọng, những bức xúc trong nhân dân, kịp thời phản ánh, báo cáo cấp ủy, chính quyền giải quyết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Việc củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các Tổ nhân dân tự quản đã góp phần không nhỏ trong công tác dân vận và xây dựng hệ thống chính quyền ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Trong 2 năm qua, đã phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo nhân rộng mô hình “Tết Quân - Dân”; hàng năm mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 1 xã để thực hiện. Kết quả đến nay, nhân dân và doanh nghiệp đóng góp xây dựng các công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa như: xây dựng cầu, đường, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, thắp sáng đường quê, hỗ trợ bò, xây dựng nhà vệ sinh... với tổng kinh phí trên 158 tỷ đồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ rừng có 1.899 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia với 4.247 ngày công lao động.

Các hoạt động phối hợp giữa 2 đơn vị đã góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động hàng năm của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh (khóa X), nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Mô hình Tết Quân – Dân được các cấp, các ngành hưởng ứng thực hiện đạt kết quả quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ các xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang với nhân dân; tham gia xây dựng cơ sở, địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giảm nghèo.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn