HUYỆN HỒNG NGỰ

Sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch đề ra

Cập nhật ngày: 24/09/2019 05:48:11

ĐTO - Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Hồng Ngự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Đặc biệt, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, nhất là xây dựng và thực hiện “Bộ Quy tắc ứng xử” của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về đạo đức.


Diện mạo ở thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự ngày càng thay đổi theo chiều hướng tích cực

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm và thực hiện nghiêm túc, trong đó chú trọng việc “nêu gương”, “làm theo” về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong của Bác. Qua đó, đa số cán bộ, đảng viên tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện Chương trình hành động số 61 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2021, đến nay, kết quả việc sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Hồng Ngự đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Hà Văn Công - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự cho biết, riêng thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huyện Hồng Ngự đã giải quyết chính sách cho 169 đồng chí. Năm 2019, tổng số biên chế của huyện được phân bổ là 1.808 biên chế (trong đó khối Đảng, tổ chức chính trị - xã hội 73 biên chế; cơ quan hành chính 105 biên chế; đơn vị sự nghiệp - sự nghiệp giáo dục 1.630 biên chế). Hiện biên chế có mặt là 1.720 biên chế (trong đó khối Đảng, tổ chức chính trị - xã hội 71 biên chế; cơ quan hành chính 90 biên chế; đơn vị sự nghiệp 1.559 biên chế). Huyện đã xin chủ trương tỉnh sắp xếp địa giới hành chính để sáp nhập xã Thường Lạc vào xã Thường Thới Hậu B. Ngoài ra, phương án còn thực hiện sáp nhập 2 ấp (ấp Thị và ấp Trà Đư) thuộc xã Thường Lạc thành 1 ấp sau khi sắp xếp địa giới hành chính 2 xã.

Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở được coi trọng. Đến nay, Đảng bộ huyện Hồng Ngự có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy (giảm 19 tổ chức cơ sở đảng so với đầu năm 2016); có 170 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (tăng 5 chi bộ so với đầu năm 2016). Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Ngự thường xuyên quan tâm củng cố, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng; kịp thời kiện toàn củng cố, bổ sung cấp ủy huyện và cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản của trên về nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ đã có sự chuyển biến tích cực về chất lượng, nội dung sinh hoạt, nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp các bước tiến hành sinh hoạt chi bộ.

Công tác đảng viên trên địa bàn huyện Hồng Ngự được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, được chú ý về chất lượng, từ năm 2016 đến tháng 6/2019, toàn huyện kết nạp được 323 đảng viên. Số đảng viên mới kết nạp đảm bảo theo quy trình, quy định. Rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng từ năm 2016 đến nay đã xóa tên 47 đảng viên, cho 43 đảng viên ra khỏi đảng, khai trừ 2 đảng viên. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm thực hiện theo quy định, hướng dẫn của trên. Ngoài ra, tổ chức 3 lớp bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, có 246 đồng chí tham dự; 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát có 355 đồng chí tham dự.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn