Xây dựng quê hương Đồng Tháp giàu đẹp, văn minh

Cập nhật ngày: 17/07/2019 09:46:25

ĐTO - Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo đúng tinh thần Kết luận 16-KL/TU, Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và kiện toàn tổ chức của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hình ảnh quê hương Đồng Tháp phát triển, giàu đẹp, văn minh.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng (bên phải) khảo sát thực tế về hoạt động của Tổ nhân dân tự quản tại xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười. 
Ảnh: N.Nguyễn

Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Giai cấp công nhân ngày càng phát triển, giữ vai trò nòng cốt, làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; giai cấp nông dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng nông sản, hỗ trợ đắc lực cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển. Đội ngũ trí thức, công chức, viên chức phát triển nhanh, tạo ra nhiều sản phẩm khoa học có giá trị, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Lực lượng thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, lực lượng vũ trang, doanh nhân, người cao tuổi, tín đồ tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam quê hương Đồng Tháp đang định cư ở nước ngoài đã đoàn kết, năng động, tự tin, nỗ lực trong lao động, học tập, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Ngoài ra, các lực lượng còn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, cùng xây dựng quê hương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn đã triển khai, thực hiện nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia đóng góp có hiệu quả. Trong đó, có các đề án trọng tâm như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Đề án phát triển du lịch gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương; Nghị quyết xây dựng TP.Cao Lãnh và TP.Sa Đéc thành đô thị văn minh, hiện đại, chương trình vận động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng...


Phát lệnh khởi công xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn huyện Tháp Mười từ nguồn kinh phí do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động. 
Ảnh: D.Chinh

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt chương trình hành động đề ra, qua đó vai trò, vị trí của Mặt trận được nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cũng như cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện quyền giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của nhân dân, MTTQ Việt Nam trên địa bàn tỉnh tổ chức 116.908 cuộc tuyên truyền, thu hút 3.737.617 lượt người dân tham dự.

Mỗi năm, 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, triển khai với nhiều cách làm sáng tạo; xây dựng được các mô hình thực tiễn, hiệu quả, càng đi vào chiều sâu; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quyết tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của cả hệ thống tổ chức Mặt trận, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 61 và Đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2021 tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ về tinh gọn bộ máy chuyên trách công tác Mặt trận các cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Đề án “Tinh gọn đầu mối bên trong cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh”; kế hoạch về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; ký kết với UBND tỉnh và các sở, ngành 5 Quy chế phối hợp, 28 chương trình, kế hoạch phối hợp tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, chú trọng chương trình giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đồng chí Đặng Thị Mỹ Cẩm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Đạt được những kết quả trên là do sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy đối với tổ chức và hoạt động của Mặt trận. Sự quan tâm sâu sát, kịp thời của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; sự phối hợp hiệu quả của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh và các sở, ngành; sự chủ động, tích cực của các tổ chức thành viên; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội và hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy; mọi hoạt động của Mặt trận đáp ứng yêu cầu của nhân dân, MTTQ các cấp là địa chỉ tin cậy của nhân dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; duy trì quan hệ phối hợp thường xuyên với chính quyền; không ngừng mở rộng, quy tụ thành phần tiêu biểu trong nhân dân vào tổ chức Mặt trận...”.

C.PHƯƠNG

Gửi bình luận của bạn