Tổ chức tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

Cập nhật ngày: 11/03/2019 05:51:55

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả đạt được sau 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; xác định những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp thi hành hiệu quả trong thời gian tới. Đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở. Việc tổng kết phải phù hợp với điều  kiện thực tế của  địa phương, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ đề ra. Nội dung tổng kết phải thiết thực, bám sát các nội dung hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Nội dung tổng kết bao gồm: công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; đánh giá chung về thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, tác động tích cực của việc triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; các mô hình hay, cách làm hiệu quả; bài học kinh nghiệm; đề xuất, kiến nghị, giải pháp...

Tùy điều kiện thực tế, UBND cấp huyện lựa chọn hình thức tổ chức hội nghị tổng kết (phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp) hoặc xây dựng báo cáo tổng kết; đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích  xuất sắc trong công tác 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Cấp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

UBND huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở về Sở Tư pháp trước ngày 20/3/2019. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn  và thẩm định hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

Sở Tư pháp tổng hợp, dự thảo Báo cáo tổng kết trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 28/3/2019 để báo cáo Bộ Tư pháp. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết và khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Thời gian tổ chức hội nghị trong quý II năm 2019.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn