Triển khai Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

Cập nhật ngày: 06/07/2020 11:01:42

ĐTO - Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030. Chương trình được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt vào tháng 4/2020.


Hội nghị triển khai Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

Chương trình đặt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quốc, phấn đấu tăng mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh thấp, giảm mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh cao, góp phần thực hiện thành công Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Chương trình đặt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quốc, phấn đấu tăng mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh thấp, giảm mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh cao, góp phần thực hiện thành công Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình đã đề ra nhiều giải pháp như: tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa việc chuyển hướng công tác dân số từ tập trung vào việc giảm sinh sang duy trì mức sinh thay thế; ban hành quy định đảm bảo sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện sinh đủ 2 con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi, đồng thời điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích.

Theo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, sau hội nghị triển khai này, ngành dân số tỉnh sẽ tiến hành xây dựng Chương trình điều chỉnh mức sinh của tỉnh nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với từng giai đoạn và tình hình thực tiễn, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh bố trí ngân sách triển khai Chương trình điều chỉnh mức sinh trên địa bàn, bảo đảm nguồn lực thực hiện các hoạt động theo nhu cầu, đặc điểm tình hình cụ thể tại địa bàn tỉnh và theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

BÍCH LIỄU

Gửi bình luận của bạn