Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024

Cập nhật ngày: 06/02/2024 11:25:26

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024 trên địa bàn tỉnh.


UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát các thủ tục hành chính
chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Thực hiện rà soát để kịp thời phát hiện những quy định hành chính có nội dung không cần thiết, các TTHC không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định TTHC để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định về TTHC nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu lựa chọn rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; sự cần thiết, tính hợp lý của việc duy trì TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC; cắt giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước.

Báo cáo kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa TTHC phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực, đáp ứng mục tiêu đặt ra; phải đề xuất nội dung cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế của TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC và kiến nghị cụ thể quy định, văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

Căn cứ vào kế hoạch, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá TTHC hoặc nhóm TTHC, quy định hành chính có liên quan. UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra các sở, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện rà soát các quy định, TTHC có liên quan.

Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện quy định, TTHC nào đang thực hiện có mâu thuẫn, chồng chéo, có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thì các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, bổ sung Kế hoạch rà soát của cơ quan, đơn vị, địa phương.

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn