Chuyển biến về vai trò, vị trí của phụ nữ trong điều kiện mới

Cập nhật ngày: 03/12/2012 12:09:52

5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (gọi tắt là Nghị quyết 11) trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến nhận thức của hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội, gia đình và bản thân người phụ nữ về vai trò, vị trí của người phụ nữ trong điều kiện mới.


Hội viên phụ nữ tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng,
tiến bộ, hạnh phúc

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể các cấp đối với công tác phụ nữ đã giúp phụ nữ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong sự phát triển của xã hội, từng bước củng cố và khẳng định vị thế của mình trong thực hiện bình đẳng giới.

Các cấp Hội phụ nữ đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết 11 kết hợp học tập Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình... trong hội viên, gắn với thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, trách nhiệm với gia đình, xã hội; đấu tranh xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống có hiệu quả tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, bạo lực gia đình; ngăn ngừa tình trạng lấy chồng nước ngoài bất hợp pháp thông qua các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Việc lồng ghép tiêu chí “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” vào thực hiện các chư­ơng trình, đề án như: Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; dân số kế hoạch hóa gia đình; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; phòng chống tai nạn thư­ơng tích; phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em... mang lại nhiều kết quả thiết thực. Ngoài ra, các cấp Hội phụ nữ còn phối hợp thực hiện tốt chính sách thai sản đối với phụ nữ nghèo; chính sách phát triển hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo; nâng cao kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con cho các bà mẹ.

Nhiều mô hình điển hình được các cấp Hội phụ nữ đầu tư nhân rộng như: Câu lạc bộ xây dựng Gia đình hạnh phúc; tiền hôn nhân; phòng, chống bạo lực gia đình; phụ nữ với an toàn giao thông; phụ nữ quản lý môi trường; phòng chống nghiện game online... thu hút ngày càng nhiều hội viên phụ nữ tham gia. Đến năm 2012, toàn tỉnh đã tập hợp 73,44% phụ nữ trong độ tuổi vào tổ chức, tăng 6,18% so với trước khi thực hiện Nghị quyết; cơ sở Hội vững mạnh và xuất sắc chiếm 89,35%, vượt 9,35% so với chỉ tiêu.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ có sự quan tâm và chuyển biến tích cực, nhiều cấp ủy đảng, chính quyền đã có nhiều giải pháp nhằm tăng cường lãnh đạo việc quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ trong tổng thể công tác quy hoạch cán bộ của địa phương, đơn vị. Đội ngũ cán bộ nữ chiếm tỷ lệ khá cao, góp phần quan trọng trong hoạt động của hệ thống chính trị. Cán bộ nữ trẻ được quy hoạch giữ các chức danh chủ chốt trong các ban, ngành ngày càng tăng. Số cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia lãnh đạo, quản lý từng bước được nâng lên. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên nữ được quan tâm, nhất là trong các ngành, đơn vị có đông nữ.

5 năm qua, toàn tỉnh kết nạp được 8.060 đảng viên nữ, nâng tổng số đảng viên nữ lên 13.606, chiếm tỷ lệ 30,21% so tổng số đảng viên toàn tỉnh, tăng 4,96% so với trước khi có Nghị quyết.

Thông qua thực hiện Nghị quyết 11, các cấp Hội tập trung chỉ đạo kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên, góp phần xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn