Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị

Cập nhật ngày: 01/08/2020 14:58:50

ĐTO - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ vừa ban hành công văn chỉ đạo yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng trong tỉnh lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.


Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị

Theo đó, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới của đất nước; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Đưa việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị của đảng viên là một trong những nội dung chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng. Cán bộ, đảng viên xem việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên để nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách (trong đó, có sách lý luận, chính trị) trong nhân dân.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW và chỉ đạo các cấp, các ngành cụ thể hoá để triển khai và tổ chức thực hiện. Đồng thời giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp BTV Tỉnh uỷ theo dõi, giám sát việc thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về BTV Tỉnh ủy.

D.Chinh-V.Hùng

Gửi bình luận của bạn