ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP

Hơn 40 năm thành lập và phát triển

Cập nhật ngày: 08/11/2018 11:11:47

ĐTO - Hơn 40 năm trước, Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ định thành lập Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy. Từ đó đến nay, UBKT các cấp của tỉnh không ngừng kiện toàn, phát triển; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao, góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp ngày càng trong sạch vững mạnh.


Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị, sự lớn mạnh của tổ chức đảng và đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác kiểm tra, ngày 16/10/1948, tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng.

Theo Sơ thảo Lịch sử ngành Kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp (giai đoạn 1970 - 2015), ở Đồng Tháp, do tình hình cách mạng, từ tháng 10/1948 - 5/1976, các cấp ủy chưa lập cơ quan kiểm tra chuyên trách, chỉ phân công cán bộ làm công tác tổ chức của cấp ủy kiêm nhiệm nhiệm vụ kiểm tra. Khoảng tháng 6/1976, Tỉnh ủy Đồng Tháp chính thức chỉ định thành lập UBKT Tỉnh ủy với 3 thành viên gồm: Đồng chí Bùi Quang Thạnh giữ vai trò Trưởng ban; Phó trưởng Ban là đồng chí Nguyễn Văn Chéo và Ủy viên là đồng chí Trần Văn Trương. Sau đó, các huyện, thị ủy lần lượt thành lập UBKT của cấp mình.

Tổ chức, bộ máy hoạt động của ủy ban và cơ quan UBKT các cấp thường xuyên được kiện toàn, củng cố. Từ khi mới thành lập với chỉ vài cán bộ chuyên trách, đến tháng 4/2018, ở các cấp trong tỉnh có 118 cán bộ kiểm tra chuyên trách, 1.440 cán bộ kiểm tra kiêm chức.

Riêng cơ quan UBKT Tỉnh ủy có 33 cán bộ, công chức và người lao động. UBKT các cấp trong tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, tích cực, chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chủ trì, phối hợp với cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát (KTGS) đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên nhằm bảo đảm chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. UBKT các cấp lãnh đạo và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định đạt chất lượng, hiệu quả ngày càng cao.

Những năm qua, BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ KTGS cơ bản đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Hầu hết cấp ủy có xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình KTGS. Năm 2017, cấp ủy, UBKT các cấp tiến hành KTGS nhiều tổ chức đảng và hơn 2.200 đảng viên. Nội dung, đối tượng kiểm tra được xác định có trọng tâm, trọng điểm, giám sát có mở rộng và sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm cơ bản đảm bảo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định.

Các tổ chức đảng có thẩm quyền trong Đảng bộ tỉnh đã xử lý kỷ luật 267 đảng viên vi phạm. Nội dung vi phạm chủ yếu về những điều đảng viên không được làm, thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra, có 2 tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật cảnh cáo do chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, quy chế làm việc.

Theo đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dù còn những hạn chế, khuyết điểm nhất định nhưng thời gian qua, công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh đạt nhiều thành tựu nổi bật. Trước hết, có thể khẳng định nhận thức của phần lớn cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt về công tác KTGS từng bước nâng lên. Đối tượng, nội dung kiểm tra theo chương trình KTGS hàng năm có đi vào trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.

Công tác giám sát thường xuyên được chú trọng, giám sát theo chuyên đề từng bước đi vào nền nếp và mở rộng hơn về nội dung, đối tượng. Việc phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS ngày càng chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả. Kết quả công tác KTGS của các cấp ủy đảng và UBKT các cấp góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

NHỰT AN

Gửi bình luận của bạn