CHÂU THÀNH

Nâng cao chất lượng đại biểu và năng lực giám sát của Hội đồng nhân dân

Cập nhật ngày: 25/05/2020 10:01:07

ĐTO - Việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 02 của Huyện ủy Châu Thành về nâng cao chất lượng đại biểu và năng lực giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện được thực hiện nghiêm túc. Nội dung Nghị quyết được truyền tải đến từng đại biểu, các cấp, ngành và địa phương. Từ đó, hoạt động của HĐND từng bước đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả ngày được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.


Hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân

Thời gian qua, việc xây dựng và ban hành các Nghị quyết của HĐND đã được các cấp, ngành trên địa bàn huyện Châu Thành triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đặc biệt là tạo điều kiện thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển hạ tầng cơ sở, tăng giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ... góp phần giải quyết những vấn đề bức thiết của cử tri và nhân dân, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Hoạt động khảo sát, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, nhân dân.

HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ khảo sát, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực, thông qua nhiều hình thức. Qua đó, đã thu thập được nhiều thông tin về tình hình triển khai, kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong triển khai thực hiện các nghị quyết. Đồng thời đánh giá được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị; đồng thời đã kết luận và kiến nghị trên các lĩnh vực đến UBND huyện và các ngành, các cấp có thẩm quyền kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND ngày càng tốt hơn, góp phần quan trọng cho việc chỉ đạo, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Việc tiếp xúc cử tri cũng được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo từ công tác chuẩn bị, định hướng nội dung, thành phần, đối tượng, thời gian, địa điểm nhất là tập trung những nơi cử tri bức xúc hoặc những vấn đề xã hội mới phát sinh có ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Hoạt động tiếp xúc cử tri ngày được chú trọng cải tiến, đổi mới (tiếp xúc cử tri báo cáo qua video clip). Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện tốt, cơ bản giải quyết được các vấn đề bức xúc của cử tri và nhân dân huyện nhà. Trong quá trình gặp gỡ, tiếp xúc cử tri và nhân dân, đại biểu HĐND đã tuyên truyền, vận động cử tri, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp đã ban hành; chất lượng và hiệu quả tiếp xúc cử tri được nâng lên.

Việc tiếp xúc cử tri là kênh thông tin quan trọng để các cấp ủy, chính quyền tiếp thu những ý kiến kiến nghị về hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành cũng như những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của một số cơ chế, chính sách làm ảnh hưởng đến đời sống của cử tri, nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để đánh giá năng lực hoạt động của đại biểu HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND. Cấp ủy Đảng luôn quan tâm, lãnh đạo đảm bảo các điều kiện về tổ chức, bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu hoạt động của HĐND huyện Châu Thành. Các chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND được đảm bảo theo Nghị quyết số 77 và Nghị quyết số 169 của HĐND tỉnh Đồng Tháp quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn