ĐỒNG THÁP ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

Quyết tâm cao, hành động thiết thực, chuyển biến rõ nét

Cập nhật ngày: 04/02/2019 14:58:32

Năm 2018 là năm mà Tỉnh ủy Đồng Tháp bắt đầu gặt hái những kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, trong đó 2 nghị quyết được dư luận quan tâm nhiều là Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2018 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập”.


Giai điệu mùa xuân

Đây là 2 nghị quyết được sự quan tâm sâu sắc không chỉ trong cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, mà còn là sự quan tâm theo dõi của đông đảo nhân dân. Thực hiện tốt 2 nghị quyết này sẽ giúp tháo gỡ những điểm nghẽn căn bản trong việc phát huy vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển của cả nước và từng địa phương.

Với quyết tâm cao, hành động thiết thực, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị ở địa phương triển khai thực hiện tạo sự chuyển biến rõ nét.

Sau khi tiếp thu Nghị quyết ở Trung ương, Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động số 61-CTr/TU ngày 28/2/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 1/3/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Quyết tâm cao còn được thể hiện trong việc xác định mục tiêu rất cụ thể để thực hiện các nghị quyết của Trung ương, trong đó nổi bật là quyết tâm thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 19-NQ/TW. Chương trình hành động của Tỉnh ủy xác định: lộ trình đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015 (tương ứng 1 đơn vị sự nghiệp khối đảng, đoàn thể, 90 đơn vị sự nghiệp khối nhà nước; có 10% đơn vị tự chủ tài chính).

Hành động thiết thực đã thể hiện ở những giải pháp, bước đi rất cụ thể, có thể lượng hóa được công việc, dễ dàng đánh giá kết quả.

Trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Chương trình hành động của Tỉnh ủy đã đề ra lộ trình rất cụ thể đối với từng lĩnh vực như: cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo quy định; sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động hợp đồng; thí điểm hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện ở những nơi đủ điều kiện; thực hiện lộ trình sắp xếp, kiện toàn các cơ quan y tế, nông nghiệp; thí điểm thực hiện mô hình kiêm nhiệm một số chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan cấp ủy với cơ quan chuyên môn của chính quyền, cơ quan cấp ủy với Mặt trận Tổ quốc có chức năng nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi có đủ điều kiện...

Đối với cấp xã, toàn tỉnh có 473/701 ấp, khóm thực hiện mô hình tổ chức “Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ấp, khóm”, “Phó Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khóm”; 12/12 huyện, thị, thành phố đều có mô hình “Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã” với tổng số 30/144 xã, phường, thị trấn thực hiện. Việc sắp xếp cán bộ ở cấp xã kiêm nhiệm các chức danh cán bộ không chuyên trách đã được tăng cường và ngày càng trở thành xu thế chủ yếu trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở cấp xã với mục tiêu “3 nâng” (nâng cao trách nhiệm, nâng cao năng lực, nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ cấp xã).

Đối với cấp huyện, các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội tính đến tháng 10/2018, đã tiết kiệm được 96 biên chế. Đã thực hiện mô hình tổ chức “Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện” ở 8/12 huyện, thị, thành phố; “Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận” ở 11/12 huyện, thị, thành phố.

Đối với cấp tỉnh, việc đổi mới, sắp xếp lại các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công ở một số cơ quan, đơn vị đã có chuyển biến cụ thể như: Sở Ngoại vụ sắp xếp lại từ 5 phòng còn 4 phòng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sắp xếp lại từ 5 phòng còn 4 phòng. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sắp xếp lại 4 đơn vị sự nghiệp công. Sở Y tế thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị)...

Những kết quả bước đầu trên đây tuy chưa nhiều, chưa phải là tất cả những điều kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhưng đã cho thấy tính chủ động, phong cách làm việc khoa học, một sự khởi đầu mạnh mẽ, rõ nét, hiệu quả thiết thực, báo hiệu một triển vọng phát triển mới của hệ thống chính trị tỉnh nhà để dẫn dắt sự phát triển của địa phương Đất Sen hồng.

Th.s.KIỀU THẾ LÂM

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Gửi bình luận của bạn