Thông báo Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 (khóa IX)

Cập nhật ngày: 02/07/2012 07:45:29

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 (bổ sung), trong 2 ngày 28, 29-6-2012, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành Hội nghị lần thứ 8.

Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2012, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa X về “Một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới”; cho ý kiến quy hoạch cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp ủy tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015; xem xét thi hành kỷ luật 1 cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và thống nhất những vấn đề sau:

1- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và những lợi thế nhất định về sản xuất nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2012 đạt 8,26%, bằng 46,9% kế hoạch năm. Sản xuất nông nghiệp tăng dần về chất lượng, hiệu quả; kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường đầu tư. Thu ngân sách Nhà nước đạt khá. An sinh xã hội được chăm lo tốt hơn, ổn định đời sống của nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế: Thị trường xuất khẩu bị thu hẹp; giá vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng, lãi suất tín dụng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh; giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức thấp nhất trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp phải ngưng hoạt động, giải thể hoặc thu hẹp sản xuất, ảnh hưởng lớn đến đời sống công nhân, lao động. Nhiều mặt hàng nông sản gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ; thời tiết bất thường, gây thiệt hại không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản chậm. Tội phạm, tai nạn giao thông giảm về số vụ nhưng còn ở mức cao, trọng án xảy ra nhiều.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 là:

- Quyết tâm thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2012 đạt mức cao nhất. Bổ sung, điều chỉnh giải pháp lãnh đạo, điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; triển khai có hiệu quả các chính sách của Chính phủ về nông nghiệp, nông thôn, nông dân; tập trung hoàn thành các công trình thuỷ lợi, khẩn trương gia cố các tuyến đê bao xung yếu, bảo đảm sản xuất thắng lợi vụ thu đông năm 2012; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản; kịp thời tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp.

- Lãnh đạo chặt chẽ việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách và vốn đầu tư phát triển năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015.

- Khẩn trương triển khai Kế hoạch nâng cao chuẩn năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chủ động phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm; khắc phục tình trạng quá tải tại các bệnh viện.

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; trong đó chú trọng giải quyết các vụ khiếu nại, tranh chấp đất đai, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án đầu tư.

- Triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quán triệt và chỉ đạo thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

2- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XI gồm 9 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu: “Bảo đảm kết nối các trung tâm kinh tế, xã hội, hành chính trong tỉnh và với các tỉnh bạn bằng hệ thống giao thông đồng bộ thông suốt, an toàn; bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt của địa phương, đi đôi với tiết kiệm, giảm tiêu hao điện năng; bảo đảm tưới, tiêu chủ động cho nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu cho các vùng chuyên canh, kết hợp phát triển giao thông với cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và ứng phó với thời tiết bất thường; phát triển hạ tầng đô thị từng bước đồng bộ, giải quyết một số vấn đề cấp bách về cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải ở các thị trấn, thị xã, thành phố”.

3- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với nội dung kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới trên địa bàn tỉnh.

4- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, cho ý kiến kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015; kiện toàn UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016; quy hoạch cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xem xét thi hành kỷ luật 1 cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi các cấp ủy, tổ chức Đảng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, phấn đấu vượt qua khó khăn, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2012, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Gửi bình luận của bạn