Hướng dẫn thực hiện chu trình chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Cập nhật ngày: 18/10/2019 05:02:09

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chu trình chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Chương trình này được thực hiện trên nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”.

Cụ thể, chu trình OCOP được thực theo 6 bước. Đối với công tác tuyên truyền, hướng dẫn về chương trình OCOP sẽ diễn ra liên tục trong năm, trọng tâm vào tháng 2.

Bước tiếp theo là khâu nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm. Chủ thể sản xuất gửi phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm mới hoặc phiếu đăng ký sản phẩm đã có về UBND cấp xã rà soát, tổng hợp chọn những ý tưởng sản phẩm đạt yêu cầu, gửi về UBND cấp huyện thẩm định. Trường hợp ý tưởng không đạt yêu cầu, UBND cấp huyện thông báo cho UBND cấp xã nắm và có trách nhiệm hướng dẫn các chủ thể sản xuất hoàn thiện, nộp lại trong vòng 15 ngày hoặc nộp lại vào cùng thời điểm của năm sau.

Khâu nhận phương án/Dự án sản xuất kinh doanh được thực hiện trọng tâm vào tháng 4 đến tháng 5 hàng năm. Đối với bước triển khai thực hiện Phương án/Dự án sản xuất kinh doanh được duyệt, các chủ thể sản xuất sẽ được hỗ trợ tư vấn của các đơn vị chuyên môn. Tùy mức độ đơn giản hay phức tạp và điều kiện sẵn có, một sản phẩm có thể nhận một phần đến tất cả hỗ trợ từ chương trình OCOP.

Bước tiếp theo là đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp huyện, tỉnh diễn ra vào tháng 9 đến tháng 10 hàng năm. Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP bắt buộc phải tham gia đánh giá/xếp hạng dưới dạng thi sản phẩm.

Bước cuối cùng là xúc tiến thương mại được thực hiện liên tục trong năm, tập trung vào tháng 11 đến tháng 12. Theo đó, các sản phẩm dự thi đạt từ 3 sao trở lên ở cấp tỉnh được hỗ trợ xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế cộng đồng.

Y DU

Gửi bình luận của bạn